ИНХИБИТОРИ НА КОРОЗИЯ

Инхибитори за производство на охлаждащи течности, антифриз и други

ПРИНЦИП И СВОЙСТВА

Нашите инхибитори на корозия са разработени от SLOCHEM Trade, s.r.o. на базата на следните основни принципи:

Ciara
ПРИНЦИП И СВОЙСТВА
1.
Неорганични видове

2.
OAT* – технология, Hybrid-OAT / HOAT и HOAT-Si

3.
Специализирани селективни инхибитори

4.
Максимална ефективност при защита от корозия


* ОАТ – технология с органични киселини

ПРИГОТВЯНЕ НА АНТИФРИЗАПРИГОТВЯНЕ  НА АНТИФРИЗА

СТРАТЕГИЯ НА ПОЛЗВАНЕ–ПОДГОТОВКАКонвенционален антифриз
Конвенционален антифриз
Употреба за стандартен антифриз ( G11, BS6580 )
Дълготраен антифриз
Дълготраен антифриз
Употреба за дълготраен антифриз ( G12+ )
Специализиран антифриз
Специализиран антифриз
Употреба за течни топлоносители и двигатели с голяма мощност
Соларен продукт и ЕКО-АНТИФРИЗ
Соларен продукт и ЕКО-АНТИФРИЗ
Употреба за соларни и еко продукти

ПАЗАРЕН ДЯЛ

Market shareКонвенционален антифриз / G11
Market shareДълготраен антифриз / G12 +
Market shareG13 антифриз
Market shareСпециализиран антифриз
Market shareСоларен и еко продукт
ОЧАКВАН ПОТОК
ОЧАКВАН ПОТОК
ОЧАКВАН ПОТОК
ОЧАКВАН ПОТОК


Market shareКонвенционален антифриз / G11
Market shareДълготраен антифриз / G12 +
Market shareG13 антифриз
Market shareСпециализиран антифриз
Market shareСоларен и еко продукт
Market shareG12evo антифриз

ДОЗИРОВКА НА ИНХИБИТОРИТЕ ЗА ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ

Конвенционален антифриз / G11

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАЕН ПОДУКТ
CEMKOR-B неорганични 0-20% до 100% - 5-6% стандартен
- съдържат амини, фосфати – за получаване на основната течност антифриз
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 20% до 100% - 6% BS6580-продукт
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 0-20% до 100% - 7% G11 продукт
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %

Дълготраен антифриз/ G12+

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАЕН ПОДУКТ
CEMKOR-FED OAT 0% 90% - 10% дълготраен-G12+
CEMKOR-FED OAT 15-20% до 100% - 10% дълготраен-G12+
CEMKOR-F70 OAT 0% 93% - 7% дълготраен-G12+
CEMKOR-F70 OAT 15-20% до 100% - 7% дълготраен-G12+
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %

G13 / G12++ антифриз

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАЕН ПОДУКТ
CEMKOR-G13 OAT-Si 0% 90% - 10% G12 ++
CEMKOR-G13 OAT-Si 10-40% до 100% - 10% G13
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНТИФРИЗ

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАЕН ПОДУКТ
CEMKOR-B неорганични 0-20% до 100% - 5-6% стандартен/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91% - 9% PSA/ Afnor
CEMKOR-HD H-OAT-Si+ 0% 93% - 7% тежкотоварни
ASTM D6210
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %


ДОЗИРОВКА НА ИНХИБИТОРИТЕ

СОЛАРНИ И ЕКО ТЕЧНОСТИ И ТОПЛОНОСИТЕЛИ

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАТКО
ПРЕГРЯВАНЕ 0°C
CEMKOR-GE   0-30% - 60-90% 10% макс. 100
- За по-стар вид соларни отоплителни инсталации или подходящи за всякакви жилища термални отоплително–охладителни системи
CEMKOR-EM   0% - 90-94% 6-10% макс. 300
- За всички нови видове соларно оборудване, където може да има високо термално прегряване
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %

------- СТРИКТНА ПРЕПОРЪКА ------

Преди използване и смяна на топлоносителя, винаги използвайте почистващ продукт – SLOPUR-60


ДОЗИРОВКА НА ИНХИБИТОРИ ЗА ТОПЛОНОСИТЕЛИ

This mixture is not classified as hazardous   This mixture is not classified as hazardous

ECO вариант за топлоносители

ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА
CEMKOR-EM   0-40% - 60-90% 6-10%
CEMKOR-EM   0-40% 60-90% - 6-10%
СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ в тегловни %

CEMKOR-EM

------- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ------

Класификация на веществото или сместа

Тази смес не е класифицирана като опасна
CLP – Класификация съгласно Регламент (EО) № 1272/2008.

 

Елементи на етикета
Етикетиране съгласно Регламент (EО) № 1272/2008.

Пиктограма - няма
Дума за опасност – няма
Предупреждение(я) за опасност – няма
Препоръка за безопасност – няма

Не е необходимо тази смес да бъде етикетирана в съответствие с директивите на ЕС или съответното национално законодателство.


Предупреждение(я) за опасност
Други опасности

Този продукт е неорганично вещество и не отговаря на критериите за класифициране като PBT или vPvB веществоCEMKOR-EM

Корозия на металите в g/m², тествана в съответствие с ASTM D 1384 (336 ч/ 88 °C, 6 л въздух/ч)

Не съдържащите инхибитори смеси от гликол/вода не могат да се използват, защото са по-корозивни от чистата вода. Следващата таблица показва относително ниската корозия на често срещаните метали, причинена от CEMKOR-EM (при 10% присадки) + MEG в сравнение с вода и охлаждащ солен разтвор. Стойностите, определени чрез гореспоменатия ASTM метод, показват загуба на тегло на металите в g/m² поради корозия:

МЕТАЛ CEMKOR-EM базирани *** Чешмяна вода** Моноетилен гликол * Монопропилен гликол * Фармацевтичен глицерин *
мед -0,7 -1,5 -11 -3,8 -50
припой -1,2 -14 -52 -152 -88
месинг -0,4 -1,5 -21 -6 -28
стомана -2 -81 -188 -258 -207
отливка -0,9 -209 -79 -102 -190
силумин -2,8 -38 -89 -71 -284
* смес с деминерализирана вода без инхибитори
** чешмяна вода 15° dH
*** 10% CEMKOR-EM + моноетилен гликол

НОВО ПОКОЛЕНИЕ АНТИФРИЗ


По отношение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/692 относно адаптирането на регламента CLP към техническия прогрес (ATP 18). Влиза в сила от 23.05.2022 г., а прилагането е задължително от 23.11.2023 г. / Антифриз без 2EHA.

ИНХИБИТОРИ НА КОРОЗИЯ / без 2-EHA

           ИНХИБИТОР ТЕХНОЛОГИИ ГЛИЦЕРИН MEG MPG ПРИСАДКА КРАЕН ПОДУКТ
Конвенционален
антифриз/G11
CEMKOR-TI6 H-OAT-Si 94%   6% BS 6580-product
Дълготраен
антифриз/G12+
CEMKOR-T80 OAT   92%   8% long life/ G12+
G13/ G12++
антифриз
CEMKOR-GT8 OAT-Si 0% 92%   8% G12++/ MAN 324 Si-OAT
CEMKOR-GT8 OAT-Si 10-40% to 100%   8% G13
G12evo
антифриз
CEMKOR-TL OAT-Si 0% 92%   8% G12evo
Специализиран
антифриз
CEMKOR-B anorganic 0-20% to 100%  - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91%  - 9% PSA/Afnor
CEMKOR-THD H-OAT-Si+ 0% 93%  - 7% heavy duty ASTM D 6210
Соларен и еко
продукт
CEMKOR-EM OAT 0%   90% 10%  
Съгласно това солите на 2-EHA се класифицират като Repr. 1B – H360d, така че след 23/11/2023 смеси, съдържащи >= 0,3 % 2-EHA, не се разрешават да се продават на масовия потребител.

ИЗПИТВАНЕ НА КОРОЗИВНИТЕ ЕФЕКТИ


Tests
ASTM D 1384
Тест за корозивност на двигателна охлаждаща течност в стъклен съд
ASTM D 2570
Тест за корозивност на двигателна охлаждаща течност при симулирани експлоатационни условия
ASTM D 4340
Корозия на алуминиеви сплави в двигателни охлаждащи течности при условия за отвеждане на топлина
ASTM D 2809
Определяне на кавитационно-ерозионни характеристики на алуминиеви помпи с с използване на охлаждаща течност за двигател
ASTM D 1882
Съвместимост с боя
ASTM D 1120
Точка на кипене
ASTM D 1177
Точка на замръзване
ASTM D 1221
Резервна алкалност
PV1426
Устойчивост на твърда вода
PV1426
Стабилност на водата за смесване
PV1474
Разпадане на пяната
ASTM D4340
Стабилност на инхибитора/ Дълготрайна стабилност

контактAdress
SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
917 01 Trnava
Словашката република
ECOVADIS
Company
ИД номер: 46 775 714
ДДС номер: SK2023600293

Дружеството е вписано в търговския регистър на Окръжния съд в Търнава, секция: sro, регистрационен №: 30030/T
Contact
Е-мейл: slochem@slochem.sk
телефон: +421/33/5522572
уебсайт: www.slochem.sk