INHIBITORY KOROZJI

Inhibitory do produkcji cieczy chłodzących, środków zapobiegających zamarzaniu itp

ZASADA I WŁAŚCIWOŚCI

Nasze inhibitory korozji zostały opracowane przez firmę SLOCHEM Trade, s.r.o. na podstawie następujących fundamentalnych zasad:

Ciara
ZASADA I WŁAŚCIWOŚCI
1.
Typy organiczne

2.
Technologia OAT, Hybrid-OAT/HOAT i HOAT-Si

3.
Specjalistyczne inhibitory selektywne

4.
Maksymalna wydajność w zakresie ochrony przed korozją

PRZYGOTOWANIE ŚRODKA ZAPOBIEGAJĄCEGO ZAMARZANIUPRZYGOTOWANIE ŚRODKA ZAPOBIEGAJĄCEGO ZAMARZANIU

STRATEGIA WYKORZYSTANIA – PRZYGOTOWANIEKonwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu
Konwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu
Stosowanie w standardowych środkach zapobiegających zamarzaniu ( G11, BS6580 )
Płyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności
Płyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności
Stosowanie w środkach zapobiegających zamarzaniu o długim okresie eksploatacji
( G12+ )
Specjalistyczny płyn zapobiegający zamarzaniu
Specjalistyczny płyn zapobiegający zamarzaniu
Stosowanie w cieczach grzewczych i silnikach o dużej mocy
Produkt Solar i ECO-ANTIFREEZ
Produkt Solar i ECO-ANTIFREEZ
Stosowanie w produktach solarnych i ekologicznych

UDZIAŁ RYNKOWY

Market shareKonwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu/G11
Market sharePłyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności /G12 +
Market sharePłyn zapobiegający zamarzaniu G13
Market shareSpecjalistyczny płyn zapobiegający zamarzaniu
Market shareProdukt Solar&Eco
SPODZIEWANY STRUMIEŃ
SPODZIEWANY STRUMIEŃ
SPODZIEWANY STRUMIEŃ
SPODZIEWANY STRUMIEŃ


Market shareKonwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu/G11
Market sharePłyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności /G12 +
Market sharePłyn zapobiegający zamarzaniu G13
Market shareSpecjalistyczny płyn zapobiegający zamarzaniu
Market shareProdukt Solar&Eco
Market shareG12evo płyn zapobiegający zamarzaniu

DOZOWANIE INHIBITORÓW DO SAMOCHODOWEGO PŁYNU ZAPOBIEGAJĄCEGO ZAMARZANIU

Konwencjonalny płyn zapobiegający zamarzaniu/G11

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KOŃCOWY PRODUKT
CEMKOR-B nieorganiczny 0-20% do 100% - 5-6% standardowo
- ezawiera aminy, fosfaty – do utworzenia podstawowego płynu zapobiegającego zamarzaniu
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 20% do 100% - 6% produkt BS6580
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 0-20% do 100% - 7% produkt G11
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %

Płyn zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności/G12+

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KOŃCOWY PRODUKT
CEMKOR-FED OAT 0% 90% - 10% o wydłużonej żywotności G12+
CEMKOR-FED OAT 15-20% do 100% - 10% o wydłużonej żywotności G12+
CEMKOR-F70 OAT 0% 93% - 7% o wydłużonej żywotności G12+
CEMKOR-F70 OAT 15-20% do 100% - 7% o wydłużonej żywotności G12+
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %

Płyn zapobiegający zamarzaniu G13/G12++

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KOŃCOWY PRODUKT
CEMKOR-G13 OAT-Si 0% 90% - 10% G12 ++
CEMKOR-G13 OAT-Si 10-40% do 100% - 10% G13
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %

SPECJALISTYCZNY PŁYN ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KOŃCOWY PRODUKT
CEMKOR-B nieorganiczny 0-20% do 100% - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91% - 9% PSA/ Afnor
CEMKOR-HD H-OAT-Si+ 0% 93% - 7% do intensywnej
eksploatacji
ASTM D6210
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %


DOZOWANIE INHIBITORÓW

PŁYN SOLAR, ECO i NOŚNIK CIEPŁA

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KRÓTKIE
PRZEGRZANIE 0°C
CEMKOR-GE   0-30% - 60-90% 10% maks. 100
- Do solarnego sprzętu grzewczegostarego typulub odpowiednie do wszystkich domowych systemów grzewczych i chłodniczych
CEMKOR-EM   0% - 90-94% 6-10% maks. 300
- Do wszystkich nowych typów urządzeń solarnych, gdzie może występować znaczne przegrzanie termiczne
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %

------- ZDECYDOWANIE ZALECANE ------

Przed użyciem i wymianą płynnego nośnika ciepła zawsze należy stosować środek czyszczący - SLOPUR-60


DOZOWANIE INHIBITORÓW DO PŁYNNYCH NOŚNIKÓW CIEPŁA

This mixture is not classified as hazardous   This mixture is not classified as hazardous

Wariant ECO do płynnych nośników ciepła

INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE
CEMKOR-EM   0-40% - 60-90% 6-10%
CEMKOR-EM   0-40% 60-90% - 6-10%
PROPORCJA MIESZANIA (wagowo) %

CEMKOR-EM

------- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ------

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Ta mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna
CLP – Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

 

Elementy etykiety
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram - brak
Wyrażenie dotyczące zagrożenia – brak
Zwroty określające zagrożenie – brak
Zwroty wskazujące środki ostrożności – brak

Ta mieszanina nie musi być oznakowana zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi.


Zwroty określające zagrożenie
Inne zagrożenia

Ten produkt jest substancją nieorganiczną i nie spełnia kryteriów PBT lub vPvBCEMKOR-EM

Korozja metali w g/m², badanie wg ASTM D 1384 (336 godz./88°C, 6 l powietrza/godz.)

Mieszaniny glikolu/wody bez inhibitorów nie mogą być stosowane, ponieważ są bardziej żrące niż sama czysta woda. Poniższa tabela przedstawia stosunkowo niską korozję metali pospolitych spowodowaną przez CEMKOR-EM (przy podawaniu 10%) + MEG w porównaniu z wodą i solanką chłodzącą. Wartości, określone powyższą metodą ASTM, pokazują ubytek masy metali w g/m² na skutek korozji:

METAL na bazie CEMKOR-EM *** Woda kranowa** Glikol monoetylenowy * Glikol monoprofilenowy * Gliceryna farmaceutyczna*
miedź -0,7 -1,5 -11 -3,8 -50
lutowie -1,2 -14 -52 -152 -88
mosiądz -0,4 -1,5 -21 -6 -28
stal -2 -81 -188 -258 -207
odlew -0,9 -209 -79 -102 -190
alpaks -2,8 -38 -89 -71 -284
* mieszanina z wodą demineralizowaną bez inhibitorów
** woda kranowa 15° dH
*** 10% CEMKOR-EM + monoetylenoglikol

NOWA GENERACJA PŁYNU NIEZAMARZAJĄCEGO


W odniesieniu do ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/692 w sprawie dostosowania rozporządzenia CLP do postępu technicznego (ATP 18). Wchodzi w życie 23.05.2022, a wniosek obowiązuje z dniem 23.11.2023 / płyn niezamarzający niezawierający EHA.

INHIBITORY KOROZJI / wolne 2-EHA

           INHIBITOR TECHNOLOGIA GLICERYNA MEG MPG PODAWANIE KOŃCOWY PRODUKT
Konwencjonalny płyn
zapobiegający zamarzaniu/G11
CEMKOR-TI6 H-OAT-Si 94%   6% BS 6580-product
Płyn zapobiegający zamarzaniu
o wydłużonej żywotności/G12+
CEMKOR-T80 OAT   92%   8% long life/ G12+
Płyn zapobiegający
zamarzaniu G13/ G12++
CEMKOR-GT8 OAT-Si 0% 92%   8% G12++/ MAN 324 Si-OAT
CEMKOR-GT8 OAT-Si 10-40% to 100%   8% G13
G12evo płyn
zapobiegający zamarzaniu
CEMKOR-TL OAT-Si 0% 92%   8% G12evo
Specjalistyczny płyn
zapobiegający zamarzaniu
CEMKOR-B anorganic 0-20% to 100%  - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91%  - 9% PSA/Afnor
CEMKOR-THD H-OAT-Si+ 0% 93%  - 7% heavy duty ASTM D 6210
Produkt
Solar&Eco
CEMKOR-EM OAT 0%   90% 10%  
Zgodnie z tym, sole 2-EHA są klasyfikowane jako Repr. 1B - H360d, tak więc po 23.11.2023 mieszanki zawierające >= 0,3 % 2-EHA nie mogą być sprzedawane ogółowi społeczeństwa.

TESTOWANIE KOROZYJNOŚCI


TESTOWANIE
ASTM D 1384
Test korozyjny płynu chłodzącego silnik w wyrobach szklanych
ASTM D 2570
Symulowane badania eksploatacyjne czynników chłodzących silnik pod kątem korozji
ASTM D 4340
Korozja stopów aluminium odlewanego w chłodziwach silnikowych w warunkach odrzucania ciepła
ASTM D 2809
Właściwości korozyjne i erozyjne pomp aluminiowych z chłodziwem silnikowym
ASTM D 1882
Kompatybilność z farbami
ASTM D 1120
Temperatura wrzenia
ASTM D 1177
Temperatura zamarzania
ASTM D 1221
Alkaliczność rezerwowa
PV1426
Stabilność w twardej wodzie
PV1426
Stabilność w mieszanej wodzie
PV1474
Degeneracja piany
ASTM D4340
Stabilność inhibitora/stabilność długoterminowa

KontaktAdress
SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
917 01 Trnava
Republika Słowacka
ECOVADIS
Company
Numer identyfikacyjny:
46 775 714
Numer VAT: SK2023600293

Spółka zarejestrowana w rejestrze spółek prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Trnawie, Wydział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, numer wprowadzenia do akt: 30030/T
Contact
E-mail: slochem@slochem.sk
Telefon: +421/33/5522572
Web: www.slochem.sk